Vrije Vlinder

HELING door CREATIVITEIT

Voor kinderen en volwassenen

Blog

overzicht:  volledig / samenvatting

Ken jij een vergeten kind?

Geplaatst op 14 december, 2019 om 21:50 Comments reacties (0)

Wil je ook meedoen aan de speciale december actie KERSTENGEL ?

Harty voor het vergeten kind.

Kinderen hebben geluk als ze in een veilige omgeving opgroeien. Maar helaas ontbreekt dat nogal eens.... Er zijn kinderen die geen emotionele veiligheid kennen en altijd maar moeten overleven. Dat drukt een stempel op het hele latere leven.

Hoe kun jij meewerken om een verdrietig kind blij te maken?

Bestel één van de prentenboeken van Harty en geef het zelf cadeau!

Misschien woont er ook een kind bij jou in de straat dat het juist nu heel erg nodig heeft!


Maar je kunt ook een donatie overmaken.

Ik heb van veel gezinshuizen bericht gekregen dat ze de kinderen graag een prentenboek van Harty in handen willen geven!

Door verschillende donaties hebben we de kinderen blij kunnen maken. Maar er zijn nog veel kinderen die wachten op een sponsor!

In deel 1 wordt het thema verdriet bespreekbaar gemaakt en in deel 2 van de Avonturen van Harty komen nog meer emoties aan bod die de kinderen zullen helpen om zich beter te kunnen uiten!

Als je vandaag nog een gift overmaakt aan:

Vrije Vlinder

ING bankrekeningnummer:

NL93INGB0007457937 met vermelding van: Donatie actie KERSTENGEL.

 ...dan kan het vergeten kind met Kerst nog een boekje in handen krijgen!


Hartelijk dank voor jouw/uw gift!!!!

M J Beiler-Christiaanse

Telefoon: 0646943732


De introductie filmpjes van beide delen staan gereed op de homepagina van deze website!
Durven dromen

Geplaatst op 15 november, 2019 om 21:25 Comments reacties (0)

Haal het allerbeste uit jezelf.

Vergelijk je leven met een appel.

Misschien lijkt je leven op een mooie gave appel of misschien lijkt je leven op een appel waar een beurse plek in zit. De schil is beschadigd en ook rimpelig.

Wat voor waarde hebben zulke appels? De een ziet er mooi uit en de ander heeft te lang op de fruitschaal gelegen.


Kijk nu eens naar de groeikracht van deze ene appel.                                                                  (geschilderd door Annemarie Terpstra)

Als je er niets mee doet gebeurt er ook niets.

Ga eens nadenken wat je kunt doen met jouw leven:


Je kunt van 1 appel geen appeltaart maken.

Je hebt ook niet genoeg om er een schaal heerlijke  appelmoes van te maken.

Je bent immers maar 1 appel.

Wat moet je doen om te groeien en te vermeerderen?

Je kunt jezelf af laten schillen.

Totdat je bij je kern bent.

En dan?

Stop die pit in de grond.

Op dat moment lijkt het net of je verdwenen bent, onzichtbaar.

Als je jezelf zaait in vruchtbare grond dan zul je zien wat er tevoorschijn komt: Een klein plantje met wortels en uiteindelijk een schitterende appelboom met heerlijke appels.

Nu je dit weet, durf je dan weer te dromen?

Heb je de moed om jezelf af te laten schillen tot je bij je kern gekomen bent? Wie jij eigenlijk bent?

En durf je dan  jezelf te zaaien in rijke vruchtbare grond die veel voedingsstoffen bevat?

En ga nu eens opletten wat je bereikt met de groeikracht in jouw kern!

Je zal gaan groeien en bloeien als nooit tevoren!

DAN WORD JE WIE JE WERKELIJK BENT.


Wil je meer weten?

Heb je naast je eigen ideeën over deze blog zin om meer te lezen?

Lees dan mijn eigen interpretatie op www.beilerville.net

Blog: Haal het allerbeste uit jezelf

Categorie: Echte vrijheid 

 

Is my anger right?/ Is mijn boosheid terecht?

Geplaatst op 13 juni, 2019 om 1:40 Comments reacties (2)

Vertaling in het Nederlands hieronder:

.....................................................................................................................

Is my anger right?

For a long time, I thought that I should never be angry.

When I reached the age of 30, I came into a family that showed me different values and norms than the ones I grew up with.

In the family where I grew up, the norm was that you controlled yourself and didn’t get angry. If you should get angry, however, you had to make sure your inner anger was gone before you could start declaring your own boundaries. Honestly, my parents were able to do that amazingly well during my childhood. I had a nearly perfect childhood until my 12th year, which I am so thankful for, even to this day. I have the nicest memories from my childhood. My parents were both very creative, and gave me a lot of experiences from which I am still picking the fruit!

But my understanding was more developed than my emotions. I lived not from my emotion but from my mind. And the decisions I made were therefore also not emotional.

I actually always lived in insecurity. Very reasoned. After having lived like that so many years, you are a mess. If you never listen to your emotions, you soon lose your energy. That’s why I was already overwrought by the time I was 24.

I wanted to do everything too well.

And such an attitude results in inner stress. You get angry at yourself; and there is constantly an inner conflict. You don’t know what to choose anymore. What is the right thing? What should you let go? Do I have to give in to someone else’s wish or may I also choose something that I like?

Actually, you are always walking around with the attitude: This is my ideal “me.”

Now you can learn to live much more from your emotions. You need that, too. But...the danger is that volcanic eruptions may come.

When you’ve kept the cork on the (Champagne) bottle too long, and someone starts shaking you hard, there is an enormous explosion when you take the cork from the bottle.

It’s that way with anger, too.

When you’ve controlled yourself too long, and haven’t been able to manage your inner housekeeping well; when you are walking around with inner conflicts and you don’t know what to do with your own feelings, then there’s a discharge of anger that will scare you.

In my marriage, where I feel so safe and loved, I have often been able to let go of those discharges. My husband, Antoine, has fortunately been able to receive them well. But the reason for those discharges was an inner conflict.

I had never given space for my emotions and hadn’t managed my inner housekeeping well. I lived only from my understanding, and so I often went way over my emotional boundaries. To be too sweet, too accommodating, and too focused on others is not good. That leads to inner exhaustion. That causes you to short yourself hopelessly: Allowing yourself too little time for creativity and hobbies, not eating enough good food. Too many social activities and too little time to quietly do something for yourself...etc. etc.

But now here is the question:

Is my anger right?

No.

Why not?

Because first I have to find inside rest and peace and healing and inner strength and security. When that is present, then I can also set boundaries much better.

There are many trainings and therapies to help resolve conflicts. But when you are so torn and insecure inside, you radiate that and others feel it. That insecurity is your weak place and becomes your pitfall, making it easy for others to manipulate you!!!

The result is that you end up in a negative cycle that makes you more and more insecure, and then you isolate yourself and take refuge inside yourself. You think you’ll always feel safe there. But that is false safety. Because each person is made to relate to others. A person is a social being.

True safety is something very different.

You will only find true rest and peace when you no longer carry any struggles within yourself.

When you have found that rest, you become a different person.

And you will find that rest by first seeking a relationship with the Holy Spirit.

Then there may be anger because of injustice, but no inner conflict that causes you to be all out of balance.

I went through many valleys to learn that secret, but now I am standing on a spiritual mountaintop.

I would really like to help you to come up higher, too. To learn to manage your inner housekeeping and to become healed and strong on the inside, and to be released from that gnawing insecurity.

With that, you will also be released from that feeling of “not belonging.” It is a terrible thing to walk around with a feeling of “rejection.” You belong, too!!!


...................................................................................................................

Lang heb ik gedacht dat ik nooit boos mocht zijn.

Toen ik de leeftijd van 30 jaar bereikt had kwam ik terecht in een gezin dat mij andere waarden en normen liet zien dan in het gezin waar ik was opgegroeid.

Het gezin waar ik ben opgegroeid had als norm dat je jezelf moest beheersen en niet boos mocht worden. Als je dan toch eens boos werd, moest je eerst zorgen dat je innerlijke boosheid verdwenen was voordat je je eigen grenzen aan kon gaan geven. Eerlijk gezegd hebben mijn ouders dat bewonderenswaardig gedaan tijdens onze kinderjaren. Tot mijn 12e jaar heb ik een bijna volmaakte jeugd gehad waar ik tot op de dag van vandaag zo dankbaar voor ben. Daar in mijn jeugd heb ik de mooiste herinneringen liggen. Mijn ouders waren allebei erg creatief en ze hebben mij heel veel gegeven aan ervaringen waar ik nu nog de vruchten van pluk!

Maar mijn verstand was meer ontwikkeld dan mijn gevoel. Ik leefde niet vanuit mijn gevoel maar vanuit mijn verstand. En de beslissingen die ik nam waren dan ook helemaal niet gevoelsmatig. 

Ik leefde eigenlijk altijd in onzekerheid. Heel beredenerend. Na jaren zo geleefd te hebben kom je in de knoei met jezelf. Als je nooit naar je gevoel luistert raak je snel je energie kwijt. Ik werd daarom al overspannen toen ik 24 jaar was.

Ik wilde alles te goed doen.

En zo'n houding levert innerlijke stress op. Je wordt boos op jezelf; en er ontstaat een innerlijk conflict. Je weet niet meer wat je kiezen moet. Waar doe je goed aan? Wat moet je laten liggen? Moet ik ingaan op de wens van de ander of mag ik ook iets kiezen wat ik zelf leuk vind.

Eigenlijk loop je altijd rond met een houding van: Dit is mijn ideale "ik".

Maar dat houd je niet vol.

Nu mag je veel meer leren leven vanuit je gevoelens. Dat is zelfs nodig. Maar...het gevaar is dat er dan vulkaanuitbarstingen komen.

Als je te lang de kurk op de (champagne) fles hebt gehouden en iemand gaat eens flink aan je schudden, dan komt er een enorme ontploffing als je de kurk van de fles haalt.

Zo is dat ook met boosheid.

Als je te lang jezelf beheerst hebt en je innerlijke huishouding niet goed hebt kunnen beheren; als je rondloopt met innerlijke conflicten en je weet geen raad met je eigen gevoelens, dan komt er een ontlading van boosheid waar je zelf van schrikt.

Ik heb heel vaak meegemaakt dat ik in mijn huwelijk, waar ik mij zo veilig en geliefd voel, juist die ontladingen kon laten gaan. Mijn man Antoine heeft ze gelukkig goed opgevangen. Maar de oorzaak van die ontladingen, was een innerlijk conflict.

Ik had nooit ruimte gegeven aan mijn gevoelens en had mijn innerlijke huishouding niet goed beheerd. Ik had alleen vanuit mijn verstand geleefd en was daarmee enorm vaak over mijn emotionele grenzen gegaan. Te lief en te meegaand en teveel gericht zijn op de ander is niet goed. Daarmee pleeg je innerlijke roofbouw. Daarmee doe je jezelf hopeloos tekort: Te weinig toegeven aan creativiteit en hobby's, te weinig goed voedsel tot je nemen. Teveel sociale activiteiten en te weinig tijd om eens rustig iets voor jezelf te doen.....enz. enz.

Maar nu is de vraag:

Is mijn boosheid terecht?

Nee.

Waarom niet?

Omdat ik eerst vanbinnen rust en vrede en heling en innerlijke kracht en zekerheid moet vinden. Als dat er is, dan kan ik ook veel beter grenzen aangeven.

Er zijn veel trainingen en therapieën om te helpen om conflicten op te lossen. Maar als je vanbinnen zo verscheurd bent en onzeker, dan straal je dat ook uit naar buiten en de ander voelt dat. Die onzekerheid is je zwakke plek en word je valkuil en dan kan er bij jou dus maar op los gemanipuleerd worden!!!

Het gevolg is dat je in een negatieve cirkel komt die je steeds onzekerder maakt en dan ga je jezelf isoleren en vlucht je naar binnen. Daar voel je je immers veilig, denk je. Maar dat is schijn-veiligheid. Want ieder mens is gemaakt om te verbinden met de ander. Een mens is een sociaal wezen.

Echte veiligheid is iets heel anders.

Echte rust en vrede vind je als je vanbinnen geen strijd meer voert met jezelf.

Wanneer je die rust gevonden hebt, word je een ander mens.

En die rust vind je door eerst verbinding te zoeken met de Heilige Geest.

Dan is er wel boosheid vanwege onrecht, maar geen innerlijk conflict waardoor je zelf helemaal uit balans raakt.

Ik ben door vele dalen gegaan om dat geheim te leren, maar nu sta ik geestelijk op een bergtop. 

Ik zou je graag willen helpen om ook hogerop te komen. Om ook je innerlijke huishouding te leren beheren en geheeld en innerlijk sterk te worden, en verlost te zijn van die knagende onzekerheid.

Daarmee word je direct ook verlost van het gevoel "er niet bij te horen". Rondlopen met een gevoel van "afwijzing" is iets verschrikkelijks. Jij hoort er ook bij!!!

Als je vragen hebt over dit onderwerp mag je mij gerust mailen. Ik ben ook te vinden op Facebook onder mijn naam Mieke Maria Beiler. Op mijn eigen pagina "Vrije Vlinder coaching" en in mijn groep "Vrienden die Vrije Vlinder leuk vinden" kun je ook je reacties plaatsen!

Tot ziens!

Insinueren kan jezelf isoleren

Geplaatst op 9 mei, 2019 om 5:10 Comments reacties (1)

Als je vaak vermoedens hebt, en later blijkt dat het toch net even anders lag dan jij dacht, dan ben je jezelf aan het isoleren. Als het te vaak voorkomt dat je iets over iemand denkt en later blijkt dat het helemaal niet of gedeeltelijk is, dan is je vermoeden zoiets als "bedektelijk aantijgen". 

Je zegt het misschien in bedekte termen, maar je suggereert iets dat gedeeltelijk, of zelfs helemaal niet waar is....

Wanneer je daar tegenaan loopt bij jezelf, dan is je kleine "ik" nog niet volgroeid.

Er ligt dan een (groot) open gebied van oude wonden, angst om te verbinden, afstotend gedrag, verkeerd interpreteren, jezelf afgewezen voelen, minderwaardigheid- en meerwaardigheidsgevoel (superioriteitsgevoel) enz. enz.


Niemand wil eenzaam zijn en niemand is van nature een kluizenaar. Je wilt juist de andere kant op...

Vrij worden en veranderen! Je wilt jezelf ontwikkelen en als een rups jezelf ontpoppen als een vrije vlinder!

Maar als je vaak teleurgesteld bent in relaties dan ga je jezelf langzamerhand steeds meer afzonderen.

Dat is zo jammer.

Het is zo fijn om innerlijk geheeld te worden en je te durven verbinden met de juiste mensen die jou verder kunnen brengen in je ontwikkeling naar het leven van een vrije vlinder!!

Hoe is het zo gekomen dat je verder van jezelf bent afgedwaald dan je eigenlijk zou wensen?

Je bent ergens gestagneerd, klein gebleven, geblokkeerd geraakt.

Ergens in je kindertijd, in je latere jeugd, of zelfs al in de baarmoeder, is er iets bij je binnengekomen dat niet echt bij jou hoort. Je bent eigenlijk gescheurd opgegroeid. Een scheur waarbij je het ene moment denkt dat je dit moet kiezen en dat je daarnaar moet luisteren en een ander moment twijfel je aan jezelf en luister je  naar een andere ingeving. 

Niemand wil leven met een gevoel van "oorlog in je hoofd". Niemand wil zich vanbinnen verdeeld voelen.

Je wilt ruim kunnen denken en geestelijk kunnen ademen!

Je wilt niet altijd het negatieve denken en daar bang voor zijn...

Hoe komt je daar vanaf?


Er zijn veel goede raadgevingen te vinden bij (o.a. gedrags-) therapeuten en ook op internet is er genoeg aan "voer" te vinden om te willen veranderen.

Maar als je innerlijke kind geblokkeerd is geraakt, dan is er geen groei mogelijk totdat de blokkade wordt opgeheven.

Als er een traumatische herinnering ligt in je verleden, en je hebt je eigen ouders ongelukkig gezien met elkaar, dan durf je zelf bijna niet meer geloven dat jij gelukkig zou kunnen worden in een relatie.

Als je verlaten bent en je bent eenzaam geworden in je eigen wereld, dan kan het vanbuiten lijken alsof je een heel open mens bent met veel relaties, maar vanbinnen kun je wegsterven...

Dat is triest.

Ik ben zelf ook op dat punt gekomen dat ik eerlijk moest toegeven dat ik hulp nodig had.

Ik heb me geopend en ben voor innerlijke heling gegaan.

Nu is mijn inner kind gegroeid en zijn er veel gaten opgevuld.

Ik weet nu wie ik werkelijk ben en kan ook blijven staan in die kracht.

Wat ben ik dankbaar dat ik nu veel mensen mag helpen die stille worstelingen hebben vanbinnen. Er is nog zoveel op te ruimen waar je nooit met iemand over gepraat hebt.

Is het dan nu eindelijk tijd om dat te gaan doen?

Als je een informatief coaching gesprek wilt, dan kun je even kijken op de pagina: https://www.vrijevlinder.net/coaching-voor-volwassenen

Daar geef ik veel mogelijkheden aan van verschillende manieren om met elkaar in gesprek te komen.

Wat voor jou het beste past, mag je nu zelf aangeven!

Ik hoor graag van je! 

Stuur maar even een mailtje of vul het contactformulier in!


Groetjes Mieke


Ps. Het woord insinueren werd in mijn jeiugd vaak gebruikt door mijn moeder. Ik ben daar vaak over na gaan denken. Je kunt positief insinueren, maar je kunt er ook een hele negatieve kant mee opgaan! Kijk even op de website Synoniemen.net voor een ander woord voor  insinueren.

Van de website Synoniemen.net

insinueren:(geïnsinueerd), bedektelijk aantijgen.

als synoniem van een ander trefwoord:

zinspelen (ww) :aanduiden, suggereren (ww) :doen vermoeden,

Wat is jouw kijk op het leven?

Geplaatst op 13 februari, 2019 om 1:30 Comments reacties (2)

"Pas op!"

"Kijk uit!"

Dat is wat je vaak waarschuwend hoort zeggen. 

Wat is jouw levenshouding?

Ben je bang voor de lente die weer in aantocht is, of kijk je er vol verlangen naar uit?

Je kunt de nieuwe dingen in je leven van verschillende kanten benaderen.

Gisteren zag ik een plaatje op Facebook waarop een waarschuwende tekst stond:

Wees voorzichtig met sommige mensen

De ene dag omhelzen ze je

en de volgende dag 

duwen ze je opzij.

Dat is natuurlijk een verdrietige levenshouding.

Als je vaak gekwetst bent durf je bijna niet meer spontaan te zijn, uit angst dat je opnieuw gewond raakt door iemand. 

Maar kijk nu eens naar de lente die eraan komt. Ieder jaar mag je opnieuw weer je winterjas uittrekken en je voorjaarsjas aandoen!


Is dat niet geweldig! Ieder jaar weer, krijg je de kans op opnieuw te beginnen en te gaan genieten van alles wat de schepping je aanbiedt aan schoonheid in de natuur. De sneeuwklokjes trekken zich er niets van aan hoor, dat ze vorig uitgebloeid waren. Nee, ze hebben er weer zin in om te bloeien!

Zo mag het ook in jouw leven zijn.

Ik ben ook vaak door teleurstellingen heengegaan in mijn leven. Maar iedere keer ontdek je weer een "nieuwe lente" in je leven! Er komt een nieuwe uitdaging op je af of je krijgt een leuke aanbieding of....vul nu zelf maar in...!!!

Heb jij ook zin in de lente?

Dat betekent dat je een goede gezonde levenshouding hebt!

Merk je dat je op andere gebieden in het leven bang bent voor het nieuwe dat je te wachten staat?

Veel mensen durven geen nieuwe vriendschappen meer aan te gaan.

Dat is verdrietig. Dan ben je nog niet klaar voor de lente in dat gebied van je leven. 

Je mag iedere keer weer tevoorschijn komen. Net zoals de vrije vlinder tevoorschijn komt uit zijn veilige cocon, zo mag jij in deze lente ook weer als nieuw tevoorschijn komen. Dat is een proces dat zich steeds weer herhaalt!


Ieder jaar weer een nieuwe lente.

Iedere keer weer een gedeelte in jouw leven waarin je het proces doormaakt om van een rups te veranderen in een vrije vlinder.

En daar gaat tijd overheen.

Want je moet daarvoor eerst een poosje in je cocon kruipen om er daarna helemaal nieuw en fris als een vrije vlinder uit te gaan komen.

Wees niet bang voor verandering!

Een kreeft verandert ook iedere keer weer. Ze trekt haar oude "jas" uit en begint dan weer vol goede moed met een nieuw fase in haar leven!

En wat doe je dan met alle teleurstellingen?

Ach je kijkt gewoon een andere kant op en richt je focus op wie jij werkelijk bent. Jij bent jij. Jouw unieke zelf. Jij ontwikkelt je toch wel verder. Er komt toch weer een nieuwe lente aan...

Dat kan niemand van je afpakken!!!

Heb jij je voorjaarsjas al klaarliggen?

Ik wel!

Wil je ook graag een vrije vlinder worden?

Dan kun je kijken op deze website bij coaching voor volwassenen.

Daar bied ik een online coachingplan aan die je helemaal op je eigen tijd en in je eigen tempo kunt gaan volgen! Daarbij kun je, als je dat wenst, mij als coach op de hoogte houden van je ontwikkeling. Dat doen we via email en via skype of in een persoonlijk gesprek.


De melodie van je hart

Geplaatst op 5 januari, 2019 om 7:55 Comments reacties (1)

Wat een vriend soms niet meer kan....

Veel relaties en huwelijken lopen stuk op werkelijke LIEFDE. Daarom wil ik als creatieve coach die rol vervullen van een vriendin, die in 20 stappen met jou op weg gaat naar innerlijk herstel!

"Een vriend is iemand die luistert naar de melodie van je hart-

en jou deze weer voorzingt als je haar ooit bent vergeten."

Dat een vriend luistert naar de melodie van je hart, is voor mij een prachtig symbool.

Een vriend hoort heel precies wat mij ten diepste beweegt. Hij luistert naar mijn hart om te ontdekken wat de grondmelodie van mijn leven is, om te zien wanneer en hoe mijn leven gaat swingen en klinken. Door de eisen die het leven van alledag aan mij stelt, kan ik van mezelf vervreemd raken, en deze melodie vergeten. Dan is het een vriend die mij deze melodie voorzingt. Hij brengt mij weer in contact met mijn eigenlijke kern, met mijn ware wezen.

Hij laat mij weer zien wie ik ben!

Een vriend herinnert mij aan degene wie ik ten diepste ben. Zijn taak is dus niet alleen mij begrijpen en bijstaan. Nee, het is meer: hij neemt de melodie van mijn hart in zich op om ze opnieuw te laten klinken als ze in mij is verstomd.

Deze tekst kreeg ik toegestuurd van een goede vriendin die ik ook een tijd heb mogen coachen.

Uit het boek van Ton Schulten met de tekst van Alnselm Grün.


Op de radio NPO 1 

https://www.nporadio1.nl/spraakmakers/onderwerpen/484037-erik-scherder-over-het-effect-van-muziek-op-de-hersenen

luisterde ik naar het effect van muziek op je hersenen. Mensen die niet meer konden spreken vanwege hun handicap hebben door de melodie van hun hart de woorden weer terug gevonden...

Ikzelf heb dit ook in zekere zin meegemaakt.

Doordat ik veel geleden had onder intimidatie, was ik de melodie van mijn hart vergeten en was er alleen een verlegen jonge vrouw overgebleven en was ik alle spontaniteit verloren die ik als kind bezat. Nu heb ik zelfs door de muziek en de dansexpressie ook weer woorden gekregen om alles te kunnen vertellen wat mij vanbinnen bezig houdt. Wat geeft me dat een goed gevoel! Maar ook in het geven van creatieve coaching en tijdens spreekbeurten klinkt er vanbinnen een melodie die zo mooi en zuiver is...

Dat brengt heling aan mijn toehoorders en cliënten!

Als jij ook graag weer die melodie wil horen en wil laten klinken in je leven stel ik voor dat je even contact met me opneemt.

Kijk voor meer informatie even op de pagina coaching voor volwassenen!Samenwerking kan functioneel zijn.

Geplaatst op 30 november, 2018 om 5:20 Comments reacties (1)

Is samenwerking nodig? 

Veel jaren geleden, sprak ik vaak over de kracht van samenbundeling. Ik heb die visie nog steeds, maar ben ook wel vaak teleurgesteld vanwege de jaloezie die om de hoek komt kijken als je gaat samenwerken. De een wil zich "meten" met de ander en liever nog even laten zien dat zij nog belangrijker werk doen dan jij...

Dat is een nadeel van samenwerking. Dat mondt uiteindelijk alleen maar uit op verwijdering. 


Maar als je ziet hoe dat in de dierenwereld gaat, dan maakt dat mij op een goede manier toch weer jaloers en zeker ook nieuwsgierig. In de natuur is overleven erg belangrijk in verband met de voortplanting.

Zo zou je dat ook kunnen uitleggen in het gaan voor een gemeenschappelijk belang. Kijk nu eens naar je eigen woonplaats. Ik woon in Vlissingen en ik zie zeker samenwerking en bundeling van krachten maar ik merk ook een enorme terughoudendheid als je niet van hetzelfde groepje bent als zij...

Soms is het misschien ook beter om alleen te opereren en te gaan voor je doel.

Samenwerking moet wel functioneel zijn.

Je kunt misschien gewoon beter uit de voeten als je je eigen plan trekt en dan zien dat mensen aanhaken bij wat jij doet.

Samenwerken moet wel functioneel zijn. Roofdieren als wolven en leeuwen leven en jagen samen, maar luipaarden en tijgers doen dat niet.

Dat zegt een artikel in Trouw, klik op de link

om het te lezen: https://www.trouw.nl/groen/dieren-werken-vaker-samen-dan-we-denken~abde24f5/

Wil je  jouw visie eens geven op wat je leest en wat je denkt als het gaat om samenwerking?

Ik merk dat medewerkers snel geneigd zijn om zichzelf als "minder waardevol" te bestempelen. Dat is zo jammer. Waarom moet je allemaal hetzelfde talent hebben? Je mag toch je eigen waarde kennen en herkennen en benoemen?!

Waardevol ben je zeker!

Ieder mens is uniek en waarde zit zeker niet in het hebben van veel geld. Ja, het is heel makkelijk als je veel te besteden hebt, maar het kan ook een valkuil zijn. Je kunt je focus verliezen, als je je laat afleiden omdat je veel bezit hebt. 

Heb jij een duidelijke focus?

Ben je een leiderstype of vind je het fijn om mee te werken met een gezamenlijk doel?

Graag krijg ik reacties! Lekker interactief dit keer!Daar is moed voor nodig!

Geplaatst op 16 oktober, 2018 om 0:15 Comments reacties (0)

Het is ochtend. De wekker gaat af. Ik stap mijn bed uit. Daar is moed voor nodig. Ik vertrouw erop dat mijn benen mij dragen en dat er onderweg naar de keuken en de badkamer niks ernstigs gebeurt. Ik zet de waterkoker aan en vertrouw erop dat er elektriciteit is zodat het water zal gaan koken. Daarna spoel ik de theekan om en gooi ik het kokende water in de theekan. Daar is moed voor nodig. Ik vertrouw erop dat mijn coördinatie zo goed is, en mijn hand de waterkoker zo stuurt dat het kokende water niet over mijn linkerhand wordt gegooid maar direct in de theekan terecht komt. 

Daar is moed voor nodig.

Daarna begint de dag met duizenden kleine handelingen waar ik mee vertrouwd ben geraakt. Ik vertrouw erop dat ik een boterham van het brood af kan snijden en dat ik niet in mijn vingers ga snijden. Ik vertrouw erop dat ik mijn bord met lekkere dingen zoals aardbeien op brood en een lekker schaaltje kwark met honing naar de kamer kan dragen. Dat het bord niet uit mijn handen zal vallen...

Daar is moed en vertrouwen voor nodig!

Wat hebben we dagelijks toch veel vertrouwen nodig om de dag door te komen...

Als ik niet naar buiten durf te gaan, kom ik ook niet in de auto.

Als ik niet in de auto durf te rijden, kom ik niet in Bergen op Zoom.

Als ik geen basisvertrouwen heb, dan ben ik nergens toe in staat.

Daarom ben ik dankbaar voor mijn basisvertrouwen. Ik maak daar gebruik van. Daar is moed voor nodig. 

Ik ben wel teleurgesteld in bepaalde dingen. Zo was pas de A58 afgesloten en moesten we omrijden. Ik vertrouwde op duidelijke aanwijzingen. Die waren  er wel, maar als ik geen vertrouwen had gehad in de navigatie die op de smartphone van Antoine zit, dan had ik de hele omweg niet aangedurfd. We werden via België en Zeeuws Vlaanderen door de tunnel terug gebracht naar Middelburg en Vlissingen! Maar de hele tocht koste veel tijd en ook 2 keer extra tol. De omweg ging namelijk door 2 tunnels!

Nu wil ik met deze introductie aangeven hoeveel vertrouwen en moed je nodig hebt om iedere dag te kunnen leven.

Soms zakt de moed je in de schoenen en soms ben je boordevol energie om verder te gaan in je leven. Daar is moed voor nodig!

Vandaag krijg je weer een nieuwe dag.

Uren die zo waardevol zijn.

Want door jouw moed en vertrouwen durf je de uitdaging van deze nieuwe dag aan!

Onderneem weer. En je krijgt sowieso succes.

Soms zijn dat kleine dingen en schuif je die weg met een gebaar van: "Ja, dat is toch logisch dat ik dat durf!"

Maar dat is helemaal niet zo logisch.

Er zijn mensen die met hetzelfde vertrouwen 's morgens de deur uitgaan en in een heftige storm terecht komen en nooit meer thuis komen....

Als je het nieuws een beetje volgt, en alles op je eigen dagelijkse situatie zou betrekken, zou je niets meer durven.

Iedereen heeft een bepaalde vorm van vertrouwen.

En daar mag je vandaag mee aan de slag gaan. Je MAG vertrouwen. Dat heeft God de SCHEPPER in de mens geschapen. Je mag moed tonen. Je mag je gebied verkennen vandaag. Je mag dat vergroten en nieuwe stappen durven nemen.

DAT MAG.

Ja, dat is zelfs heel goed en nodig. Daar krijg je nieuwe energie van!

Sommigen mensen hebben zoveel moed, dat ze veel verder over grenzen durven gaan dan anderen.

Ga vandaag eens over een grens. Durf eens iets te doen wat je normaal niet durft.

Daar  is moed voor nodig!

Maar het zal je gebied vergroten en je krijgt er nieuwe levensenergie van!

You need Adobe Flash Player to view this content.

De reis van mijn hoofd naar mijn hart

Geplaatst op 13 oktober, 2018 om 9:10 Comments reacties (0)

Ken je dat?

Je hoort het vele malen en het dringt niet echt tot je door...totdat...!

Ja, totdat het moment aanbreekt dat het "land in je hart".

Ik heb dat al vaak meegemaakt.

Wist je al hoe belangrijk het is om je verjaardag te vieren?

De dag dat je geboren bent is een hele speciale dag die je iedere ker weer moet gedenken! Je bent een uniek persoon en je bent op deze wereld gekomen met een speciaal doel. Met jouw talenten en jouw eigenschappen mag je de wereld een beetje mooier helpen maken. 

Ik ben daar u opnieuw weer van doordrongen. Op mijn verjaardag cijferde ik mezelf meestal weg en dat heeft ook een beetje met mijn achtergrond te maken. Maar nu wil ik juist mijn verjaardag vieren en als ik daarin word tegengehouden door omstandigheden dan moet ik juist nog meer leren van deze dag te gaan genieten!

Gisteren keken we met elkaar naar "De beste zangers van Nederland". Muziek kan enorm helpen om je hart te kunnen bereiken. En dat gebeurt keer op keer als er met grote passie een lied wordt gezongen over een bepaald onderwerp. Je ziet dat een lied zo binnen komt dat de omstanders tot tranen toe bewogen worden...

You need Adobe Flash Player to view this content.

Een andere manier om caontact te maken met je eigen hart is het hebben van een hond. Door contact te maken met je hond, kijk je ook in je eigen spiegel. Hoe zie je er vanbinnen uit? Gaat het knuffelen met je hond je gemakkelijk af of voel je dat er blokkades zijn....

En hoe ga je om met een kind? Wist je al dat je jezelf veel beter leert kennen in de manier waarop je omgaat met kinderen? Speel je makelijk met kinderen of wil je vooral belerend bezig zijn en structuur aanbrengen in hun leven? Dat zegt iets over jezelf! Wist je al hoe belangrijk het spel is van een kind? Ga een meespelen en ontdek een nieuwe kant van jezelf!
Karaktervorming

Geplaatst op 12 augustus, 2018 om 8:55 Comments reacties (2)

Komende vrijdag komt mijn tweede prentenboek uit! Het is weer een boek over gevoelens en gaat dit keer vooral over het vormen van het karakter van het kind.

De meeste kinderen groeien op met teleurstellingen die het leven mee kan brengen. Hoe leer je een kind daarmee om te gaan?

In deze maatschappij draait het meestal om: "Wat zit erin voor mij?" Bij volwassenen wordt er gesproken over een win-win situatie. Ja natuurlijk, men wil wel geven, maar wil er ook iets voor terug krijgen. 

Bestaat er nog zoiets als onbaatzuchtig leven? Ook in huwelijksrelatie's lijkt het wel meer op een werkrelatie dan om geven vanuit je gevoel en je liefde voor de ander. Alles is zo zakelijk geworden.

Hoe belangrijk is het om bezig te zijn met karaktervorming van je kind?

En de eerste vraag die natuurlijk rijst is: Hoe is het karakter van jezelf gevormd?

Draait alles om jezelf: "Me, Myself and I gedrag" is jammergenoeg zo vaak aan de orde in het dagelijks leven. Er is zo weinig geduld met de ander, er is alleen aandacht voor selfies, tellen van  facebooklikes, dat tijd nemen voor de ander, troosten in verdriet, liefde geven, geven-zonder-iets-ervoor-terug-te-willen-krijgen, op de achtergrond zijn geraakt.

Hoe jammer is dat?

Ik denk dat de waarde en normen erg achteruit zijn gegaan.

Mensen mijden elkaar en laten zelfs hun medemens links liggen als zij er zelf geen raad mee weten.

Ik hoop dat met het uitbrengen van mijn tweede deel van de avonturen van Harty, dat ik de ouders en kinderen mooi gesprekstof in handen kan geven!

Het prentenboek is prachtig geïllustreerd door Ellen ten Kate, die ook zo mooi tot uitdrukking heeft gebracht wat ik bedoelde met het gevoel vanbinnen!

Dat je je vanbinnen anders kunt voelen dan je vanbuiten laat zien is voor volwassenen een bekend gegeven. Voor kinderen is dat minder duidelijk. Het kan dus lastig zijn om met je kind te bespreken. Met het personage "Harty" geef ik de volwassenen handvatten om te gebruiken wanneer zij met kinderen over het gevoelsleven willen spreken. Door gevoelens bespreekbaar te maken worden karakters gevormd en leert een kind genuanceerd te denken en te praten.

Tijd om een boekje voor te lezen is er jammergenoeg niet meer zo vaak bij. Een kind wordt snel achter de computer of de tv gezet om zelf je leven stressvol verder te kunnen leven...

Maar wist je hoe kalmerend het werkt om samen met je kind een prentenboek te gaan lezen?

Maak tijd voor je kind!

En als de ouders het te druk hebben, kun je als goede oppas, oma of opa, een onmisbare schakel zijn om het (vaak zo gebroken) gezin compleet te maken!


Wist je trouwens al dat met het voorlezen aan je kind, je er zelf heel veel voor terug krijgt?

Graag hoor ik jouw reactie als je dat al ervaren hebt!!!
Rss_feed